Általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő: Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-327932; adószám: 24733625-2-43 ; székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5.) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Felhasználási feltételek vagy Tájékoztató) tartalmát.

A Honlap lényege ún. minősített szállítói adatbázis létrehozása a Honlapra regisztrált Felhasználókból, és ezen adatbázis elsősorban a Közép-Európában meghirdetett gazdaságfejlesztési program keretében pályázók számára történő elérhetővé tétele.

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználó az internetes Honlapon történő regisztrációval, illetve a megfelelően kitöltött adatlap elküldésével automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket. Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról bejelentkezés után a nyitó oldalon hirdetmény formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlap bármely szolgáltatásának használatával, továbbá a Honlap látogatásával Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

A jelen felhasználási feltételek nem vonatkoznak a www.szallitoiadatbazis.hatarontul.hu weboldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A Felhasználó Honlapon történő minősített szállítóként való megjelenése regisztrációhoz kötött. A regisztráció során kezelt adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató alább olvasható. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja. Üzemeltető a szolgáltatást megtagadhatja különösen, de nem kizárólagosan amennyiben Felhasználó által a regisztrálási folyamat során megadott adatok (ideértve cégnév, adószám, cégjegyzékszám, vagy magánszemélyek esetén személyes adatok) az annak nyilvántartására szolgáló, bárki számára hozzáférhető adatbázisban foglalt adatoktól eltér, vagy amennyiben a Felhasználó gazdasági társaság végelszámolás alatt áll, vagy vele szemben felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban.

A Szolgáltatás, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában Üzemeltető szellemi alkotása. A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Tájékoztató betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Tájékoztató rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

Más weboldalakra mutató linkek

Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén Üzemeltető elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.        Lényeges fogalmak, meghatározások

 

 1. GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 1. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

 

II. Az adatkezelő adatai

Neve: Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5.
Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-327932
Adószám: 24733625-2-43
Elérhetőség: msza@tradehouse.hu

– továbbiakban: „Adatkezelő”-
Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye Magyarország.
 

Adatkezelő kötelezettséget vállal a jelen adatkezelési tájékoztató mindenkori betartására.

 

III. Az adatfeldolgozó adatai

​Neve: COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4.

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: rendszer üzemeltetés és szoftverfejlesztés.

 

IV. Adatkezelési alapelvek:

      Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi alapelveket követi:

 

 1. Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átláthatóan kezeli.

 

 1. Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, valamint a kezelt személyes adatok csak a szükségesre korlátozódnak és azokat Adatkezelő nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 

 1. Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Felhasználó csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 

 1. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

V. A feltételek elfogadása

 

 1. Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval, a külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen feltételeket. Felhasználó köteles hiteles adatokat megadni a regisztrálási folyamat során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be.

 

 1. Felhasználó a belépéssel elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.
 2. A nem megfelelően karbantartott adatokért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

 1. Felhasználó a belépéssel automatikusan elfogadja, hogy adatait az Adatkezelő az Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. tagjainak továbbítsa.

 

VI. A kezelt adatok köre

 

 1. Felhasználó akként tud regisztrálni, hogy azon gazdaság társaság nevén, és adószámán túl, amelyet képvisel, illetve amelynek foglalkoztatásában áll, megadja az alábbi személyes adatokat is: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, felhasználónév, telefonszám és beosztás. Adatkezelő ezen adatokat kezeli, adatbázisában tárolja, és további kapcsolattartás céljára felhasználhatja.

 

 1. Adatkezelő kizárólag az adatbázisba bekerülő Felhasználók esetében kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.
 2. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe,– illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie) helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a látogatót, Felhasználót ennek ellenkezőjéről.

 

VII.  Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó jelen Tájékoztató V.1. pontjában foglaltak szerinti hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

VIII. Az adatkezelés céljai

 

 1. Felhasználó Honlapon történő regisztrációja.

 

 1. Az adatok kezelésének célja minősített szállítói adatbázis létrehozása, a kapcsolattartás és az igénybevett szolgáltatással kapcsolatos értesítések küldésének lehetősége.

 

 1. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k kizárólag a felhasználó számítógépe azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

 

IX. Az adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

 

 1. A regisztrált Felhasználók adatait Adatkezelő az Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. részére továbbítja.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az Üzemeltető a gazdaságfejlesztési programra pályázó regisztrált Felhasználók részére a Honlap tartalmát, és a Felhasználónak a regisztráció során megadott adatait nyilvánossá teszi.

 

 1. Adatkezelő és az Adattovábbítás címzettje egyéb adatot, illetve adatokat egyéb célból nem hoz nyilvánosságra és nem továbbít.

 

X.  Az adatkezelés időtartama és a Felhasználók jogai

 

 1. Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

 1. Adatkezelő az átlátható adatkezelés követelményének biztosítása érdekében, az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a természetes személy Felhasználót az adatkezelés tényéről, továbbá, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli.
 2. A Felhasználó bármikor kérelmezheti:
  1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 
  3. a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, valamint 
  4. a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Mindezeken felül a Felhasználót megilleti az adatok adathordozhatóságához való jog, továbbá Felhasználó jogosult tiltakozni az automatizált adatkezelés és a profilalkotás ellen.

 1. A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő fióktelepére (1095 Budapest, Ipar utca 5.) történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a Jelentkező jelentkezés során megadott adatait a beazonosítás céljából. Amennyiben az érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követően az Adatkezelő késedelem nélkül, 5 munkanapon belül törli az adatbázisból a Jelentkező minden adatát, amelyről a Jelentkezőt a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.
 2. A személyes adatoknak az érintett kérésére történő törlése esetén is jogosult az Adatkezelő statisztikai célból az álnevesített személyes adatok kezelésére. Az Adatkezelő jogosult továbbá olyan személyes adatok kezelésére is, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható.

 

XI. Sütik (cookie-k)

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Honlapon keresztül, a Honlap használatával kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a Felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik Felhasználó előzetes hozzájárulását. Ezekről a Honlap a Felhasználó első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Felhasználót és kéri Felhasználó hozzájárulását.

Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a Felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a Honlap esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Adatkezelő által alkalmazott sütik:

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

PHPSESSID
System-language

 

 

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

cookieconsent_dismissed
 

igényel

személyre szabáshoz

Felhasználó beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

14 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

_ga
_gid
 

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

1 perc – 2 év között


 

XII. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett panasszal élhet és eljárást kezdeményezhet a felügyelő hatóságnál: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

 

XIII. Az Adatkezelő tevékenységére irányadó főbb jogszabályok

 

 XIV.   Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.szallitoiadatbazis.hatarontul.hu honlapon történik.

 

 

Budapest, 2018. szeptember